Zápis z 52. Valné hromady TJ Sokol Zbraslavice ze dne 30. 3. 2012

Zápis z 52. Valné hromady TJ Sokol Zbraslavice 
ze dne 30. 3. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny


1) Jednatel TJ Sokol Zbraslavice pan Josef Fuchs přivítal přítomné členy a seznámil je s jednotlivými body programu VH. Dále informoval přítomné o průběhu uplynulého roku, kdy byl ustaven prozatímní výbor, jenž se snažil o celkovou aktivizaci jednoty, zlepšení a zkvalitnění služeb poskytovaných Sokolem a o větší informovanost veřejnosti o činnosti jednoty.

2) Starosta TJ Sokol Zbraslavice pan Vladimír Samek st. pozdravil přítomné a poděkoval jim za dosavadní činnost.

3) Správce sokolovny pan Josef Břečka informoval přítomné o stavu budovy, sportovišť a pracích provedených za uplynulý rok. Dále informoval o uskutečněných aktivitách a využívání jednotlivých sportovišť – např. nárůst návštěvníků posilovny.

4) Člen Výboru pan Martin Fuchs podal informace o tzv. „Projektu Sokolovna“, v jehož rámci bylo rozhodnuto o rozšíření sokolských služeb a činností, zlepšení stavu sportovišť a o celkovém otevření se široké veřejnosti. Dále informoval o nejdůležitějších investicích – oprava a revize kotle, vybudování opěrné zdi pod kurty, modernizace topné soustavy, povrchová úprava parket, vybudování Mateřského centra Sokol Zbr. atd. V současné době probíhá na sále příprava hřišť na badminton a mini tenis. 

5) Pan Fuchs st. informoval o výsledcích oddílů A a B stolního tenisu.

6) Bc. Žaneta Zikudová seznámila přítomné s činností Mateřského centra, jenž bylo otevřeno v prosinci 2011 a je především určeno pro maminky (a jiné rodinné příslušníky) a děti od narození do šesti let.

7) Pan Fuchs ml. a pan Břečka dále informovali o plánovaných aktivitách v letošním roce – výstavba minigolfového hřiště, hřiště na mini tenis, badminton, oprava tenisových kurtů, vybudování venkovního dětského hřiště, možnost Zumby, snaha o realizaci ochotnického divadla atd.


Plánované akce:
• Dětský den + den otevřených dveří
• Velikonoční turnaj v ping pongu
• Výstavy – poezie a ručních prací
• Pořádání seminářů – rybářský, sraz hráčů PC her
• Koncert rockové kapely
• Pingpongový turnaj neregistrovaných hráčů, rodinných dvojic
• Akce pro tělesně postižené
• Další přislíbené akce – plesy, zábavy atd.

Rozpočet na rok 2012 – předpokládaný deficit – 10 tis,. Kč.

8) Členka Výboru Ing. Volencová informovala o podání daňového přiznání za rok 2011.

9) Diskuze:
• Členové Výboru p. Fuchs ml., pan Břečka a Ing. Volencová a starosta TJ Sokol Zbr. pan Samek oznámili za stávajících okolností svou rezignaci. Z tohoto důvodu jednatel pan Fuchs st. navrhl doplnit program VH o volbu nového Výboru. Složení nového Výboru navrhuje dle stanov Výbor odstupující.

Hlasování: pro: 12 proti: 2 zdržel se:0

Byla učiněna 15 minutová přestávka.
Po přestávce byl odstupujícím Výborem navržen nový Výbor ve složení:

p. Vladimír Samek st.
p. Josef Břečka, jež byl navržen na funkci starosty TJ Sokl Zbr.
p. Jaroslav Malina
p. Josef Fuchs
p. Martin Fuchs
Ing. Hana Volencová
Bc. Žaneta Zikudová

Všichni navržení s nominací souhlasili.

Hlasování přítomných:

Pro: 14 proti:0 zdržel se: 0

Po zvolení Bc. Zikudové do funkce člena Výboru bylo třeba navrhnout nového člena do funkce člena pověřeného kontrolou. Navržena byla paní Martina Fejfarová, s níž bude její nominace probrána dodatečně.

Hlasování:
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

• Dalším bodem diskuze byl návrh na zákaz kouření v budově sokolovny v době tréninku a sportovních aktivit.
• Dále bylo navrženo zřízení členských karet, na nichž bude vyznačeno uhrazení ročního členského příspěvku. Členský příspěvek činí 300,-- Kč za rok, z nichž je na Obec Sokolskou odváděn poplatek 90,- Kč. Otázkou dalšího jednání Výboru zůstává vybírání členských příspěvků a možnost u neaktivních členů vybírat pouze 90,-- Kč, jež se odvádí na župu.
• Pan Samek st. navrhl, aby byl osloven člověk, který by vedl kroniku TJ Sokol Zbr.. Jako příklad uvedl paní Krňákovou, která bude s žádostí o vedení kroniky oslovena.Usnesení VH ze dne 30. 3. 2012:

Valná hromada TJ Sokol Zbraslavice bere na vědomí zprávy o činnosti a jednotlivé zprávy členů Výboru. Valná hromada souhlasí s volbou nového Výboru a starosty. Valná hromada pověřuje Výbor pokračovat v nastíněném směru vývoje. Valná hromada souhlasí s návrhem na člena pověřeného kontrolou paní Martinou Fejfarovou.

Hlasování:
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0