VÝBOR TJ

 

STAROSTA  :  

MSTOSTAROSTA    :   JAROSLAV  MALINA

JEDNATEL   : JOSEF  FUCHS

ČLEN VÝBORU  :   VLADIMÍR  SAMEK ST.

                                VLADIMÍR  SAMEK ML     

 

Plný text Darovací smlouvy, kterou Česká obec sokolská darovala sokolovnu Zbraslavice včetně přilehlých pozemků Obci Zbraslavice. 

                                         

DAROVACÍ SMLOUVA

Česká obec sokolská

IČ: 00409537

se sídlem: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha

spisová značka: L 653 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Hana Moučková, starostka; Josef Těšitel, jednatel

(dále jen „Dárce“ nebo v obecném kontextu „strana")

 

a

 

Obec Zbraslavice

IČ: 00236641

se sídlem: Náměstí 7, 285 21 Zbraslavice

zastoupena: Ondřej Havlovic, starosta

(dále jen „Obdarovaný“ nebo v obecném kontextu „strana“)

(společně též jako „Smluvní strany“)

a

 

Tělocvičná jednota Sokol Zbraslavice

IČ: 70945071

se sídlem: č.p. 231, 285 21 Zbraslavice

spisová značka: L 28458 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Martin Fuchs, starosta; Josef Fuchs, jednatel

(dále jen „Vedlejší účastník“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

 

DAROVACÍ SMLOUVU

dle ustanovení § 2055 a násl., § 1761 a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“)

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Dárce prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví nemovité věci včetně všech součástí a příslušenství, a to:

 

Pozemky:

 • pozemek parc. č. St. 281, zastavěná plocha a nádvoří,

na pozemku stojí stavba: Zbraslavice, č.p. 231, obč. vyb.,

 • pozemek parc. č. St. 882, zastavěná plocha a nádvoří,

na pozemku stojí stavba: Zbraslavice, č.p. 231, obč. vyb.,

 • pozemek parc. č. 918/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

 • pozemek parc. č. 918/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

 • pozemek parc. č. 919/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

 

Stavba:

 • Zbraslavice, č.p. 231, obč. vyb., na pozemku parc. č. St. 281, pozemku parc. č. St. 880, LV 10221, pozemku parc. č. St. 881, LV 10221, pozemku parc. č. St. 882,

 

zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na listu vlastnictví č. 10176 pro katastrální území Zbraslavice, obec Zbraslavice,

 

(dále jako „Nemovitosti“ nebo „Předmět daru“).

 

 1. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s Nemovitostmi není žádným způsobem omezena a že souhlas s převodem byl vysloven příslušnými orgány Dárce.

 

 

II.

Předmět Smlouvy

 1. Dárce touto Smlouvou daruje – bezúplatně převádí Předmět daru se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak jej dosud vlastnil, Obdarovanému, který Předmět daru včetně všech součástí a příslušenství do výlučného vlastnictví přijímá.

 

 

III.

Prohlášení Dárce

 1. Dárce prohlašuje, že na Předmětu daru neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní nebo faktické vady.

 2. Dárce seznámil Obdarovaného se stavem Předmětu daru.

 

 

IV.

Prohlášení Obdarovaného

 1. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem Předmětu daru a v tomto stavu ho přijímá do svého výlučného vlastnictví.

 2. Obdarovaný prohlašuje a zavazuje se, že nebude měnit účelové určení užívání převáděných Nemovitostí. Tyto budou sloužit pro kulturní, společenské a sportovní akce.

 3. Obdarovaný bude zajišťovat ekonomický provoz Nemovitostí.

 4. Obdarovaný se zavazuje, že kromě nákladů uvedených v odst. 3 tohoto článku bude do oprav a rekonstrukce Nemovitostí investovat v příštích 6ti letech nejméně …5 000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Smluvní strany si ujednávají rozvazující podmínku, podle níž účinnost této Smlouvy zaniká, jestliže Obdarovaný svou povinnost stanovenou v tomto odstavci nesplní. V případě vrácení Předmětu daru je Obdarovaný povinen jej vrátit či jeho části nejpozději do 14ti dnů od obdržení výzvy Dárce k vrácení. V takovém případě je Obdarovaný povinen Předmět daru vrátit Dárci a Dárce je tak oprávněn vrácení Předmětu daru požadovat. V případě, že by nebylo možné Předmět daru vrátit, je Obdarovaný povinen zaplatit Dárci částku odpovídající ceně obvyklé daru v době jeho poskytnutí ze strany Dárce.

 5. Obdarovaný souhlasí, že sídlo Vedlejšího účastníka, tj. Tělocvičné jednoty Sokol Zbraslavice, zůstane nadále na adrese č.p. 231, 285 21 Zbraslavice.

 

 

V.

Zákaz zcizení a zatížení

 1. Obdarovaný se tímto v souladu s ustanovením § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zavazuje, že ode dne uzavření této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Dárce nezcizí Nemovitosti třetí osobě po dobu 90 let (dále jen „zákaz zcizení“).

 2. Zákaz zcizení se zřizuje jako věcné právo k Nemovitostem. Pro vyloučení pochybností se zákaz zcizení nevztahuje na případný převod vlastnického práva k Nemovitostem z Obdarovaného zpět na Dárce.

 

VI.

Zřízení věcného břemene – služebnosti užívacího práva

 1. Obdarovaný touto Smlouvou zřizuje k Nemovitostem služebnost dle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – služebnost užívacího práva pro Vedlejšího účastníka, tj. pro Tělocvičnou jednotu Sokol Zbraslavice jako oprávněného – bezplatné užívání Nemovitostí. Vedlejší účastník jako oprávněný ze služebnosti ji v tomto rozsahu přijímá.

 2. Služebnost užívacího práva se zřizuje bezplatně na dobu určitou, a to 40 let.

 3. Obdarovaný nese náklady na zachování a opravy Nemovitostí, jakož i náklady na provoz Nemovitostí, a to i v době, kdy bude užívána Vedlejším účastníkem.

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu této Smlouvy obdrží každá Smluvní strana, Vedlejší účastník a jeden stejnopis je určen pro řízení o povolení vkladu vlastnického práva, služebnosti užívacího práva a zákazu zcizení do katastru nemovitostí. Smluvní strany současně s touto Smlouvou podepsaly i návrh na vklad vlastnického práva, služebnosti užívacího práva a zákazu zcizení do katastru nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva, služebnosti užívacího práva a zákazu zcizení k Nemovitostem se zavazuje doručit příslušnému katastrálnímu úřadu Obdarovaný, a to do deseti dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Vlastnictví k Předmětu daru nabyde Obdarovaný vkladem vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí.

 2. Smluvní strany a Vedlejší účastník prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

 3. Otázky neupravené touto Smlouvou budou řešeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 4. Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy vyplývajících. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu původního závazku.

 

 

 

V Praze  2019