25.11.2011

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 25. 11. 2011

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Malina, p. Samek, Ing. Volencová, p. BřečkaHosté: Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise
 

1) Výbor TJ Sokol rozhodl o zřízení Kontrolní komise TJ Sokol Zbraslavice. Komisi bude tvořit 1 člen. Navržena byla Bc. Žaneta Zikudová, jež návrh na jmenování členem Kontrolní komise přijala.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2) Pan Fuchs st. informoval o pozvánce na setkání starostů místních organizací Sokol, jež proběhne 5. 12. 2011. Pozvánka byla adresována starostovi TJ Sokol Zbr. panu Samkovi. V případě, že by se pan Samek nemohl jednání zúčastnit, Výbor navrhuje jako náhradníka p. Fuchse st.

3) Ing. Volencová podala informaci o zaslání vyúčtování k 30. 9. 2011 na Obec sokolskou. Na základě tohoto vyúčtování je Obcí sokolskou zasílán finanční příspěvek na činnost místní organizace. Načež starosta Samek podal informaci o špatné finanční situaci Sokola, jež nejspíše nebude tyto příspěvky nadále zasílat.

4) Pan Břečka informoval o přípravách budovy sokolovny na kulturní akci pořádanou SDH Zbr.. Provedené technické úpravy - odinstalování disco světel ze sálu, instalace oček na závěsy, oprava omítek, úklid, úpravy v kuchyňce…
Dále bylo dohodnuto přesunutí šatny na balkón – nutno nainstalovat držáky na kabáty, opravit stěny podél schodiště.

5) Pan Malina vznesl požadavek na uzamykatelnou skříňku.

6) Pan Fuchs ml. informoval o schůzce zástupců zbraslavických organizací, na které byly probírány smluvní podmínky za pronájem sokolovny na kulturní a sportovní akce. Na této schůzce byla stanovena max. hranice nájemného (režijní náklady + nájem) na 8000,-- Kč (částka nezahrnuje případné další služby – úklid možno doobjednat za 1.500,-- Kč, šatna bude zajišťována TJ Sokol). Výbor navrhuje za rozbitý kus skla účtovat 20,-- Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

7) Pan Fchs st. byl pověřen zřízením živnostenského listu pro organizaci na nákup zboží za účelem dalšího prodeje a zrušením stávajícího pozastaveného ŽL.

8) Pan Fuchs st. je pověřen, aby po ukončení kulturní či sporotvní akce a následném převzetí sokolovny od nájemce předal veškeré podklady k fakturaci Ing. Volencové.

9) Ing. Volencová žádá zhotovení očíslovaného razítka organizace.

10) Výbor rozhodl, že Mateřské centrum Sokol bude oficiálně představeno veřejnosti 3. 12. 2011 v rámci pořádané Mikulášské zábavy. Ing. Volencová přislíbila zajištění loga MC Sokol.


zápis provedla:  Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise

m.f